Share page with AddThis

Press releases

  • מהי חקלאות מדייקת?

    Professional Articles
    03.02.2020

    חקלאות מדייקת היא גישה ניהולית מעשית המאפשרת לחקלאים לעשות שימוש מיטבי בגורמים כדוגמת השקיה, דישון והדברה במטרה להגביר את היעילות, האיכות וכמות היבול של התוצרת החקלאית. לצורך הש...

Subscribe to Press releases