הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 6 - ניהול עקה

מטרת השלב: מעבר בצמח משלב פיתוח נוף (ווגנטטיבי) לשלב ייצור פרי (רה –פרודוקטיבי/גנרטיבי) 

1. מליחות נמוכה באזור בית השורשים:

עם פתיחת רשתות הצל צריכת המים על ידי הצמח תעלה מאוד. בחלקות בהן הצטברה מליחות גבוהה באזור השורשים יש להדיח אותם בימים שלפני שלב זה.

2. הדחת עודפי חנקות בקרקע:

 • ביום שלפני פתיחת הרשת יש לודא שבמי המשאבים לא נותרו שאריות של חנקות שעלולות להיקלט על ידי הצמח עם העליה בהתאיידות.
 • במידה וערכי החנקות במשאבים גבוהים יש לבצע הדחה של החנקות במים ללא תוספת דישון עד שימדדו במשאבים לא יותר מ־ 100 ח”מ.

3. מעקב אחר מופע הפרחים בקומה שלישית:

שלב פיסיולוגי מתאים לפתיחת רשת הוא כאשר הצמח בגובה של לפחות 50 ס"מ וגם פרחים בקומה 3 במצב תפוח.

4. הפסקת הדישון:

 • יש להפחית את הדישון עוד טרם הכניסה לשלב העקה, אם הצטברו חנקות בקרקע, ואם ערכי החנקות שנמדדו בפטוטרות גבוהים מ־ 5,000-4,000 ח”מ.
 • לאחר פתיחת הרשת ובלא תוספת דישון ערכי החנקות בפטוטרות ירדו. הערך אליו אנו מכוונים להגיע הוא 2,000 ח”מ. ערכים נמוכים מדי יקשו על הצמחים לצאת ממצב העקה ולהמשיך בהתפתחות תקינה.

5. פתיחת רשתות הצל:

את רשתות הצל כדאי לפתוח בשעות אחר הצהריים בכדי למתן את עליית עוצמת הקרינה והסטרס. מומלץ לפתוח רשת צל עד חצי הגמלון ולאחר יממה אחת לפתוח את הגמלון כולו

6. מעקב אחר עוצמת הקרינה:

ערכי הקרינה הרצויים במדידות בשעות צהרי היום, בתוך המבנה לאחר פתיחת הרשת, הם 1,200-900 מיקרואיינשטיין למ”ר.

7. ממשק השקיה לאחר פתיחת הרשת:

 • עם החשיפה לקרינה גבוהה צריכת המים של הצמח וההתאידות עולה בימים שלאחר הפתיחה.
 • יש לעדכן את ממשק ההשקיה למרווחים קטנים יותר בין השקיות או להגדיל את מנת המים, על מנת לספק לצמח מים זמינים בקלות בשעות עומס החום, ולהפחית את הצטברות המלחים.
 • במידה ומצטברת מליחות והערכים עולים באופן דרמטי, יש לשקול אפשרות של הדחת מלחים תקופתית אחת לשבוע.
 • כדאי מאוד לאסוף נתוני מוליכות חשמלית ממי המשאבים באופן יומי ולהיוועץ באגרונום, על מנת להחליט האם וכיצד יש להדיח מלחים.

8. הכנסת הדבורים:

כיממה לאחר פתיחת הרשת וכניסת הצמחים למצב של פריחה וחנטה יש להכניס כוורות דבורים למבנה. נהוג להכניס כ־ 2 כוורות ל־ 10 דונם.

9. מעקב אחר חנטה:

 • שלב החנטה הוא דינמי מאוד, ומצב הצמח משתנה מאוד בימים ספורים.
 • אנו ממליצים לספור חנטים שקוטרם מעל 1 ס”מ מידי יום, על מספר רב ככל האפשר של צמחים, ולחשב ממוצע חנטים לצמח.
 • בהתאם לעוצמת הצמח, יש להחליט על כמות החנטים האפשרית - אותה ניתן יהיה להחשיב כסיום השלב – לרוב 6-4 חנטים. אולם, במקרים מסויימים ניתן לצבור יותר חנטים.

10. עיתוי ואופן החזרת הדישון:

 • הערך הרצוי לשלב זה הוא 2,000 ח”מ. במידה ורואים ירידה מערך זה ניתן להוסיף כמות דשן קטנה מאוד (למשל 0.25 ליטר לקוב), על מנת שלא לצבור בבת אחת כמות חנקות גבוהה ולפגוע בכושר החנטה של הצמח. במידה ורואים יציבות או עליה קלה של החנקות בפטוטרת יש להמשיך את ההשקיות ללא כל תוספת דישון!
 • על מדידות החנקות בפטוטרת להיות עקביות, בשעות הבוקר המוקדם, ועל עלים דיאגנוסטים שהם העליונים ביותר שהגיעו לשיא גודלם.
 • מרגע שהוחלט על סיום העקה (6-4 פירות), חוזרים לדשן ב־ 7-3-7 בהדרגה (כ־ 0.5 ליטר) עד הופעת יותר מ־ 6 חנטים ואז עוברים לדישון מלא לצורך שיחרור הצמח.
 • חזרה לדישון מלא בכמות של 1.5-1.2 ליטר לקוב, עד אשר נמדדים בפטוטרות ערכים של 6,000-4,000 ח”מ.
 • במידה ובמי הקרקע נצטברו כלורידים בריכוזים גבוהים, עלולה להתרחש תחרות בין האניונים כלוריד וחנקה, וקליטת החנקות תיפגע. במקרה כזה יש לתגבר את כמות הדשן המוספת, הגם שהיא עצמה מעלה את רמת ה־ EC הכללי שנמדד בקרקע.

 

11. דגשים לזני "זרעים גדרה" נוספים:

פתיחת רשת:

 • לשים לב שהזנים נועם, ג'ורדן, שיר ויהב הם בעלי גבעול מרכזי ארוך טרם הפיצול הראשוני ולכן השלב הפיסיולוגי לפתיחת רשת מתאחר - אנחנו ממליצים לפתוח רשת כאשר הצמח בגובה כ - 60 ס"מ ופרח בקומה 4 תפוח .
 • הזן סובק הוא בעל נטיה לחנטה יתרה עם תיחת הרשת. לכן על מנת שלא לפגוע בהמשך התפתחות הנוף, אנחנו ממליצים לפתוח רשת כאשר הצמח בגובה של כ- 60 ס"מ ופרח בקומה 4 תפוח.
 • הזן אופק הוא זן קומפקטי יחסית על מנת שלא לפגוע בהמשך התפתחות הנוף אנחנו ממליצים לפתוח רשת כאשר הצמח בגובה של כ- 60 ס"מ ופרח בקומה 4 תפוח.
 • הזן בוטארוס - הנחיות גידול דומות לזה של הקנון עקת דשן.
 • הזן יהב הוא בעל יכולת וגטטיבית חזקה במיוחד. על מנת להפיק עקה יעילה יש להגיע עד כדי 500-1,000 ח"מ ריכוז חנטה בפטוטרת.
 • הזן סובק הוא בעל נטיה לחנטה עודפת בגל ראשון ולכן יש למתן את עקת הדשן לרמות של 2,500-3,000 ח"מ ריכוז חנקות בפטוטרת חנטה.
 • בזנים ג'ורדן, שיר, אופק ויהב קיימת אפשרות של אי נשירת חנטים. במקרה כזה יש לעבור על החלקה ולהסיר את הפרחים בקומות 0-3 דבורים.
 • הזן סובק נוטה לחנטה עודפת ולכן יש לנטר באופן יומי את מספר החנטים, ולאחר קבלה של כ- 4-5 פירות להוציא אותן מהמבנה.

12. תקופה:

 1. התחלת השלב: כ- 35 ימים משתילה כאשר גובה הצמח כ – 50 ס"מ והפרחים שמעל מפרק 3 במצב תפוח.
 2. סיום שלב: כ – 50-55 יום משתילה (עם הופעת כ – 4 חנטים בקוטר של 1 ס"מ מעל הצמח).

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2018 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.