הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 8 - חנטות גל שני

מטרת השלב: בגמר חנטת הגל הראשון, הצמח משקיע אנרגיה מרובה לפיתוח הפירות. לפיכך, האנרגיה הפנויה להתפתחות הנוף היא מצומצמת. יתרה מכך, בעונה זו עוצמת קרינת השמש נחלשת ומשך היום מתקצר. בכדי לשמור על המשך ההתפתות תקינה של החלקה יש לפעול על פי הדגשים.

1. עיצוב הצמח ודילול פירות מעוותים:

 • חשוב להסיר את החנטים המעוותים מוקדם ככל שניתן.
 • הפרי צורך את מקסימום האנרגיה מן הצמח כאשר הוא בגיל 14-45 יום מהחנטה. עיוותים בפרי יכולים להתרחש גם כאשר פרי נלחץ בין ענפים. לכן, כדאי מאוד לרווח את הצמח ולדאוג שהפירות משוחררים לגדילה תקינה.

2. מעקב אחר קרינה במבנה:

על הקרינה להיות בערכים שמעל 900 מיקרואיינשטיין למטר. במידה ונמדדת בשעות הצהריים עוצמה נמוכה מזו, יש לשטוף את רשתות הגג של המבנה.

3. מליחות הקרקע והתאמת תדירות ההשקיה:

 • על ערכי המליחות במשאבי הקרקע להיות גבוהים בלא יותר מיחידת EC אחת לעומת מי הטפטפת.
 • במידה ומליחות הקרקע גבוהה, כדאי להגדיל את מנות ההשקיה.
 • במקרה של גל חנטה ראשון מאסיבי ורמת מליחות גבוהה בקרקע, תוספת השקיית לילה של כ-1 קוב לדונם ללא דשן, יכולה להפחית הופעת שחור פיתם בפרי.
 • במקרה קיצוני בו הצמחים תקועים, או שרמת מליחות גבוהה לא ניתנת לשטיפה, ניתן לפרוס את רשת הצל למספר ימים עד לשיפור במצב הצמח. כמובן שפעולה זו מפחיתה את יעילות הפוטוסינתזה באופן מהותי, ועל כן כדאי לנקוט בה רק לאחר מיצוי פעולות אחרות שקשורות בהדחת מלחים ובמינון דשן מתאים (מומלץ להיוועץ באגרונום בנושא זה)

4. דישון:

 • דשן ביחס 7-3-7 לפי 1.25 ליטר לקוב מי השקיה.
 • על ערכי החנקות הנמדדים בקרקע להיות ברמה של לפחות 250 ח"מ ולא יותר מ- 450 ח"מ.
 • אם ערכי המליחות בקרקע גבוהים, נוצרת תחרות בין אניונים. לפיכך יש להגביר את עוצמת הדישון כך שהיחס יטה לטובת החנקות בקרקע (כדאי להיוועץ באגרונום).
 • במידה והדשן אינו מכיל ברזל ומנגן, יש ליישם מיקרואלמנטים אלו כעת.

5. כוורת הדבורים:

השימוש בדבורים (דבש ובמבוסים) להאבקה יעיל בשלב זה

6. הגנת הצומח:

 • עם הכניסה לעונת המעבר חלה עלייה בפעילות הפגעים הבאים: אקריות (אדומה ועיוותים), כנימות עש הטבק, תריפס קליפורני, כנימות עלה, קימחונית, נמטודות (ראה בתמונה).
 • חשוב לוודא שלא מתפתחת אוכלוסייה של אחד מהפגעים הנ"ל, תוך ניטור קפדני של החלקה. זכור: גילוי מוקדם של הפגע מאפשר הדברה יעילה, ללא פגיעה באויבים הטבעיים.
 • במידה ונמצאה נגיעות, יש להגיב במהירות ולטפל בהתאם להמלצות של פקחי ההדברה הביולוגית תוך תיגבור האויב הטבעי או ע"י ריסוס באחד מהתכשירים המשתלבים עם ההדברה הביולוגית והמורשים ליצוא טיפולי הגמעה - מי שלא ביצע טיפול הגמעה בחוסן או עמיסטר מומלץ מאוד לבצע כעת.

7. דגשים לזני "זרעים גדרה" החדשים:

 • שיר ונועם -

לשמור על רמת קרינה גבוהה (1,200 מיקרואיינשטיין) ולדלל פירות מעוותים מוקדם לצורך המשך חנטה.

 • יהב -

רמות קרינה גבוהות (1,200 מיקרואיינשטיין) ורמות נמוכות של דשן עד 200 ח"מ במי במשאב ירסנו צימוח וגטטיבי מואץ ויובילו להמשך חנטת פרי.

 • בוטארוס -

לשמור על רמות גבוהות של דשן (מעל 250 ח"מ במי המשאב) לצורך מילוי גל חנטה הראשוני והמשך התפתחות הצמח.

 

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2018 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.