תנאי שימוש במערכת הנחיות גידול פלפל

תנאי שימוש

תנאי השימוש המפורטים בזאת הנם הסכם מחייב בין המשתמש לבין חברת זרעים גדרה בע"מ.

מטעמי נוחות הסכם זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס גם לנשים וגם לגברים.

על ידי הורדת תכנים מהמערכת ומהאתר, ו/או השימוש בהם הינך מסכים בזאת לתנאים ולהתניות המפורטים בהסכם זה. במקרה בו אינך מסכים לאמור בהסכם זה הנך נדרש ללא כל דיחוי להתנתק מהשירות ולחדול מלעשות כל שימוש בה ובשירותים הנכללים בה.

כללי

השימוש בשירות הנו "כפי שהוא" (AS IS). זרעים גדרה לא מתחייבת כי השירות יפעל ללא תקלות, וכי הנתונים והמידע אינם מכילים אי-דיוקים ושגיאות. זרעים גדרה אינה אחראית לכל שימוש בשירות, בנתונים ובמידע, לרבות להתאמתם למטרה ספציפית, לרבות עדכון של הנתונים והמידע המופיעים בשירות, לאיכות הנתונים והמידע, לנזקי חומרה או תוכנה העלולים להיגרם מתוכנות-זדוניות, או לנזקים הנובעים מכל כשל, עיכוב, איחור, אי-דיוק, השמטה בנתונים ובמידע. המשתמש מסכים ומתחייב ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובע מכל שימוש שייעשה בשירות ובשירותים הנכללים בה.

בשלב זה השירות של זרעים גדרה נמצאת בבדיקה ובהשלמת פיתוח. יתכנו תקלות ושיבושים בעבודה, יתכנו שגיאות בנתונים ובמידע, ונערכים שינויים ושיפורים בשירות.

המשתמש מסכים כי במקרה שיפר את תנאי השימוש בשירות, זרעים גדרה תהיה רשאית להפסיק את השירות לאלתר וללא הודעה מראש ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה עפ"י כל דין.

תכני השירות

השירות כוללת עזרי חישוב שונים, לרבות, חישובי דישון ועוד וזאת בהתאם לסוגי הגידולים השונים אשר יוגדרו ע"י המשתמש בכניסתו לכל אחד מכלי החישוב. המשתמש מצהיר ומסכים כי ההסתמכות על המידע הניתן ע"י עזרי החישוב השונים תעשה על אחריותו הבלעדית.

יש לקרוא היטב את הנחיות והערות החברה בנוגע לכל מחשבון והמלצות אחרות, שכן חלקם עלולים להיות לא מדויקים לאור פרמטרים משתנים.

השירות מספקת למשתמש מידע על תכשירי ההדברה המשווקים על ידי זרעים גדרה (קבוצת סינג'נטה), וזאת ע"פ הנתונים שיוזנו ע"י המשתמש באשר לסוג הגידול והפגע הרלוונטיים. המשתמש מסכים כי המידע אשר מפורסם בשירות בנוגע לתכשירי ההדברה הללו, לרבות המינון המומלץ ואופן השימוש בתכשירים ניתן למטרה אינפורמטיבית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מטעם מדריכי הגנת הצומח. בכל בעיה דחופה המתעוררת בנוגע לגידול על המשתמש לפנות בדחיפות למדריכי שדה מקצועיים להגנת הצומח. זרעים גדרה לא תהא אחראית לכל נזק אשר ייגרם לגידולים כתוצאה מההסתמכות על המידע באופן בלעדי. כמו כן, השירות מספק למשתמש מידע של תכשירי הדברה אשר אינם מיוצרים על ידי קבוצת סינג'נטה. זרעים גדרה אינה אחראית לכל מידע אשר מוצג על ידי יצרנים אלו ושימוש במוצרים אלו צריך להתבצע לאחר קבלת יעוץ ממדריכי שדה מקצועיים להגנת הצומח.

השירות יאפשר למשתמש לקבל בטלפון הנייד ולתיבת המייל באמצעותה נרשם לשירות, הנחיות גידול בנוגע לסוגי הגידולים החקלאיים הרלוונטיים למשתמש שיתבססו על פרוטוקולי הגידול של זרעים גדרה. עם זאת, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמידע המפורט בהנחיות הגידול, על כל גרסאותיהם ומהדורותיהם, הנו בגדר המלצה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של מדריכי השדה / אגרונומים מומחים. על המשתמש אשר יפעל לפי ההנחיות הכלולות בפרוטוקולי הגידול לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. המשתמש מסכים כי ביצוע פעולות על פי המלצות אלו, הינו על אחריותו בלבד. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שתנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול. 

השירות יספק למשתמש גישה לקטלוג של הזנים המסחריים הקיימים אשר משווקים ע"י זרעים גדרה. המשתמש מצהיר כי הנו מודע לכך שהמידע הכלול בקטלוג זה הנו אינפורמטיבי בלבד. המשתמש מסכים כי יישא באחריות הבלעדית לביצוע הזמנה של זן מבין הזנים המופיעים בקטלוג, ללא התייעצות עם נציג מוסמך מטעם זרעים גדרה ולתוצאות גידולו של הזן. יש לוודא עמידויות של הזן מול נציג החברה

בנוסף, יספק השירות למשתמש גישה לקטלוג זנים חדשים לרבות נתונים משטחי הגידול של זנים אלו. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שמידע זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם נציג מוסמך מטעם זרעים גדרה. המשתמש מסכים כי יישא באחריות הבלעדית לביצוע הזמנה של זן מבין הזנים המופיעים בקטלוג, ללא התייעצות עם נציג מוסמך מטעם זרעים גדרה ולתוצאות גידולו של הזן.

השירות יספק למשתמש, בכפוף לרישום, גישה למרכז מידע מטעם זרעים גדרה (הודעות ועדכונים) בנושא גידולים חקלאיים שונים אשר יכללו במסגרת השירות. כל המידע הכלול בהודעות ובעדכונים הנו למטרת אינדיקציה בלבד וכל שימוש בפועל במידע הנו על אחריות המשתמש בלבד. תנאי גידול מקומיים עלולים להשפיע על תוצאות הגידול וזרעים גדרה לא תישא בשום חבות בנוגע לתוצאות הגידול.

בשימוש בשירות המשתמש מאשר בזאת לזרעים גדרה לשלוח אליו הודעות והודעות דואר אלקטרוני מתפרצים עם עדכונים מזרעים גדרה.

המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו ששליחת השאלות על ידו באמצעות פנייה באתר או בדואר אלקטרוני וקבלת מענה לשאלותיו אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי וכי ידוע לו שבמקרים דחופים יש לפנות למדריך כזה או אחר.

השירות יאפשר למשתמש לקבל באמצעות הטלפון הנייד נתוני מזג אוויר, לרבות אזהרות באשר לתנאי מזג אוויר קיצוניים והנחיות כלליות. יובהר כי ההנחיות אשר יינתנו למשתמש אינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי וקבלת הנחיות מפורטות.

מובהר ומוסכם כי חלק מהמידע אשר מוצג בשירות הנו מידע אשר התקבל מצדדים שלישים שונים. זרעים גדרה אינה אחראית על נכונות המידע והתאמתו לשימוש המגדל.

השימוש בשירות

המשתמש מתחייב שהשימוש שיעשה על ידו בשירות ובשירותים הנכללים במערכת לא יהווה הפרה של החוק, זכויות צד שלישי או מדיניות זרעים גדרה.

המשתמש מתחייב שלא להפיץ וירוסים ו/או כל טכנולוגיה אחרת אשר עלולה לגרום נזק לזרעים גדרה ו/או לרכושם של משתמשי השירות.

המשתמש מתחייב שלא להפריע ו/או לנסות להפריע לתפעול התקין של השירות, השירותים ו/או הכלים הנכללים בה או לכל פעילות הנעשית בשירות או בשירותים והכלים הנכללים בה.

המשתמש מסכים כי יעשה שימוש בשירות, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות בלבד. אין להעביר לצדדים שלישים כל מידע המופק באמצעות השירות. המשתמש מתחייב בזאת להימנע מלהפיץ וירוסים וכל אמצעי טכנולוגי אחר שעלול לפגוע ו/או לשבש את פעילותו התקינה של האתר והשירות.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שעם הכניסה הראשונה לשירות יידרש להזין את הנתונים שלהלן: שמו המלא, כתובת הדואר האלקטרוני, אזורו הגיאוגרפי, מספר הטלפון שלו, סוגי הגידולים החקלאיים אשר הנו מגדל ו/או מעניינים אותו, זני זרעים גדרה אותם הוא מגדל ומועדי השתילה בהם שתל. כמו כן המשתמש מצהיר כי ידוע לו שייתכן שיידרש להזין פרטים נוספים בהתאם לדרישת השירות.

פרטיות ואבטחת מידע

השימוש בשירות, לרבות ההשתתפות וקבלת המידע הכלול בשירות כפופים להזנת פרטים אודות המשתמש וסוגי הגידולים שלו. בהתאם למדיניות זרעים גדרה בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, זרעים גדרה תשמור על המידע של המשתמש, לא תסחור בו, לא תמכור אותו ולא תעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו.

המשתמש מצהיר כי הינו מודע לכך כי השימוש בשירות עלול לחשוף אותו לסיכונים הקשורים לשימוש ברשתות תקשורת לרבות פעולות שאינן מורשות. זרעים גדרה משתמשת באמצעי אבטחת מידע המקובלים כסטנדרט בתעשיית האינטרנט (SSL ו-HTTPS) על מנת להגן על המידע אך למרות זאת אין אפשרות להגנה מוחלטת. המשתמש פוטר בזאת את זרעים גדרה מכל אחריות בכל הנוגע לשימוש בשירות.

זרעים גדרה עשויה לעשות שימוש בקבצים מסוג Cookies. קבצים אלו הנם סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך (הם אינם מהווים תוכנת מחשב ואין להם יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב שלך או לבצע בו פעילויות כלשהן). ע"י קבצים אלו השירות של זרעים גדרה, לרבות הפורומים הנכללים בה מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך דבר המאפשר לנו לתת לך שירות יותר מהיר ויעיל וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.

קניין רוחני

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי הבעלות על האתר, לרבות קוד המקור, וכל הזכויות בה, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות ביחס לשירות, על כל גרסאותיה ו/או מהדורותיה הקיימות כיום וכפי שתהיינה מעת לעת לרבות ובמיוחד גרסאות חדשות ו/או משודרגות שלה, הינה ותישאר בבעלות מלאה ובלעדית של זרעים גדרה. הרישיון המוענק על ידי הסכם זה מקנה למשתמש את הזכות להשתמש בשירות בהתאם לתנאי הסכם זה, אשר אינו מהווה הסכם מכר (SALE) של השירות המקורית ו/או קוד התוכנה.

המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לשנות ו/או להפיץ תוכן מהשירות, השירותים והכלים הנכללים בה או את זכויות היוצרים וסימני המסחר של זרעים גדרה.

המשתמש מתחייב שלא יראה בזרעים גדרה אחראית לתוכן אשר יועלה ע"י משתמשים אחרים וכן לפעולותיהם ו/או מחדליהם של משתמשים אחרים.

המשתמש מתחייב שלא יעתיק ו/או ישכפל ו/או ישנה ו/או יצור יצירות נגזרות ו/או יפיץ ו/או יפרסם תוכן כלשהו מהשירות ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של זרעים גדרה.

השירות מוגן בזכויות יוצרים השייכות לזרעים גדרה והיא מוגנת על פי דיני זכויות יוצרים והוראות אמנות בינלאומיות. זרעים גדרה מעניקה למשתמש רישיון שימוש בשירות בכפוף לתנאי הסכם זה. 

כל הזכויות בשירות, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות ביחס לשירות, על כל גרסאותיה ו/או מהדורותיה ובכל העתקי השירות, על החומרים הכלולים בה, הינן בבעלות מלאה ובלעדית של זרעים גדרה.

כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה שמורות לזרעים גדרה או למי מטעמה.

זרעים גדרה מצהירה כי למיטב ידיעתה אין בהצהרותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה משום הפרה של זכות חוקית או זכות חוזית של צד ג' כלשהו וכי היא מחזיקה בזכויות להעניק רישיונות מהסוג המוענק כאמור בהסכם זה וכי למיטב ידיעתה אין בהענקת הרישיון כאמור משום הפרה  של זכויות יוצרים, סוד מסחרי או פטנט בהקשר לשירות.

מיאון אחריות

זרעים גדרה, לרבות מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל אובדן, לרבות אובדן רווחים, או נזק, בין ישיר ובין עקיף, אשר נובעים ו/או קשורים לשימוש בשירות והשירותים הכלולים במערכת או להסכם זה.

התמיכה הניתנת למשתמש בנושאים מקצועיים אינה מחליפה ייעוץ של מומחים בתחום הזרעים, הגנת הצומח, אגרוטכניקת גידול ועוד'. במקרים דחופים יש לפנות למומחים חיצוניים. זרעים גדרה לא תהא אחראית לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהתמיכה הניתנת במסגרת השימוש בשירות.

זרעים גדרה לא תהא אחראית לכל מידע המפורסם ע"י משתמשים אחרים בשירות. זרעים גדרה מצהירה בזאת כי אין לה כל שליטה על תכנים אלו.

זרעים גדרה מתנערת בזאת והמשתמש פוטר מראש את זרעים גדרה וכל מי מטעמה של זרעים גדרה, מכל אחריות מפורשת ו/או מכללא לגבי כל הכרוך ו/או הנובע מהשימוש בשירות ו/או מתוצאות השימוש בשירות, לרבות, כל אחריות בנוגע להתאמה למטרה ספציפית, ולנזקים הנובעים ו/או שעלולים לנבוע מכל כשל, עיכוב, איחור והשמטה.

זרעים גדרה לא תישא באחריות ולא תחוב בגין כל נזק, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף ו/או נלווה ו/או מיוחד ו/או תוצאתי ו/או נזקים אחרים מכל סוג שהוא הנובעים מפיתוח השירות, השימוש בשירות, המידע הנכלל בשירות, ביצועי השירות ו/או מאי היכולת לעשות שימוש בשירות לרבות, אך מבלי להגביל, נזקים בגין הפסד רווחי עסקים, הפרעה למהלך עסקים, אובדן מידע עסקי, שיבוש או אובדן נתונים, טכנולוגיה או שירותים חליפיים הקשורים לשירות או לשירותי הייעוץ, גם אם זרעים גדרה ידעה ו/או הייתה אמורה לדעת על קרות הנזקים כאמור. הסיכון בשימוש בשירות חל על המשתמש בלבד.

שיפוי

המשתמש ישפה את זרעים גדרה, לרבות שכ"ט עו"ד, ויפטור אותה מאחריות במקרה בו תוגש תביעה או דרישה, ע"י צד שלישי בשל הפרת הסכם זה ע"י המשתמש ו/או הפרת זכויות הצד השלישי.

היחסים בין הצדדים

אין באמור בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד, שליחות, שותפות, סוכנות וכיו"ב בין הצדדים.

הסכם זה הינו ההסכם השלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים, ההצהרות, הזכויות והכוונות הכלולות בהסכם זה כל תנאי ו/או מצג נוסף, הן בעל פה והן בכתב או בדרך אחרת, שהצדדים התכוונו לחייב עצמם בהקשר לרישיון זה.

הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל. הצדדים מסכימים בזאת כי לבתי המשפט בתל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ומחלוקת.

זרעים גדרה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השימוש בשירות או בחלק ממנו. כמו כן, זרעים גדרה תהא רשאית לתקן הסכם זה בכל עת באמצעות פרסום הגרסה המעודכנת של הסכם זה בשירות ובאתר. ההסכם המעודכן יכנס לתוקף במועד העלאתו לאתר. במידה וההסכם המעודכן יכלול שינויים מהותיים, זרעים גדרה תודיע למשתמש 30 יום מראש על שינויים אלו באמצעות העלאת הודעה לאתר החברה בכתובת www.zeraim.com.

ט.ל.ח