תנאי שימוש באתר

זרעים גדרה Syngenta בע"מ שמחה להעמיד לרשותך את האתר החדש המאפשר גישה מהירה וזמינה למשתמש למידע על החברה ומוצריה, באמצעות אתר האינטרנט של זרעים גדרה Syngenta, בכפוף להסכמתך על תנאי השימוש שלהלן.

כללי

1. על ידי שימוש באתר זה הינך מסכים בזאת לתנאים ולתניות המפורטים בהסכם זה. במקרה בו אינך מסכים לאמור בהסכם זה הינך נדרש ללא כל דיחוי לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

2. השימוש באתר "כפי שהוא". זרעים גדרה Syngenta לא מתחייבת כי האתר יפעל ללא תקלות, כי הנתונים והמידע אינם מכילים אי-דיוקים ושגיאות. זרעים גדרה Syngenta אינה אחראית לכל שימוש באתר, בנתונים ובמידע, לרבות להתאמתם למטרה ספציפית, לרמות עדכון של הנתונים והמידע המופיעים באתר, לאיכות הנתונים והמידע, לנזקי חומרה או תוכנה העלולים להיגרם מתוכנות-זדוניות, או לנזקים הנובעים מכל כשל, עיכוב, איחור, אי-דיוק, השמטה בנתונים ובמידע. המשתמש מסכים ומתחייב ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובע מכל שימוש שייעשה באתר.

3. בשלב זה אתר האינטרנט של זרעים גדרה Syngenta נמצא בבדיקה ובהשלמת פיתוח, יתכנו תקלות ושיבושים בעבודה, יתכנו שגיאות בנתונים ובמידע, ונערכים שינויים ושיפורים באתר. המשתמש יודיע לזרעים גדרה Syngenta על תקלות ושיבושים, אם יתגלו על ידו.

4. המשתמש יעשה שימוש באתר, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות. אין להעביר לצדדים שלישים כל מידע המופק באמצעות האתר.

5. המוצרים המוצגים באתר מוצגים למטרה אינפורמטיבית בלבד, מוצרים המוצגים באתר יכול שיהיו לא זמינים ו/או לא מתאימים למכירה במועד בו המשתמש מעוניין לקנות ו/או בכל מועד אחר. בכל מקרה של בדיקה לרכישה יש לפנות ישירות לחברה.

6. כל ההמלצות הנכללות באתר זה הינן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי ייעוץ כזה או אחר אשר מופיע באתר דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. לתשומת ליבך, תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול.

7. בהתאם למדיניות האתר בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, זרעים גדרה Syngenta תשמור על המידע של המשתמש, ולא תעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו.

8. המשתמש יעשה שימוש באתר, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות בלבד. אין להעביר לצדדים שלישים כל מידע המופק באמצעות האתר, לרבות העברה בצורה של קישור לאתר, אשר נעשית ללא קבלת הסכמה מפורשת מזרעים גדרה. המשתמש מתחייב בזאת להימנע מלהפיץ וירוסים וכל אמצעי טכנולוגי אחר שעלול לפגוע ו/או לשבש את פעילותו התקינה של האתר.

9. הפר המשתמש את תנאי השימוש באתר, זרעים גדרה Syngenta תהיה רשאית להפסיק את השרות לאלתר וללא הודעה מראש ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה עפ"י כל דין. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את זרעים גדרה ולפטור אותה מאחריות במקרה בו תוגש תביעה ע"י צד שלישי בשל הפרת הסכם זה ע"י המשתמש ו/או הפרת זכויות הצד השלישי.

אבטחת מידע

10. המשתמש מצהיר כי הינו מודע לכך כי השימוש באינטרנט עלול לחשוף אותו לסיכונים הקשורים לשימוש ברשתות תקשורת לרבות פעולות שאינן מורשות. חברת זרעים גדרה Syngenta משתמשת באמצעי אבטחת מידע המקובלים כסטנדרט בתעשיית האינטרנט (SSL) ואף מעדכנת ומשכללת את אמצעי האבטחה מעת לעת, על מנת להגן על המידע אך למרות זאת אין אפשרות להגנה מוחלטת. המשתמש פוטר בזאת את חברת זרעים גדרה מכל אחריות בכל הנוגע לשימוש באתר.

פרטיות

11. השימוש באתר כרוך בהעברת נתונים ומידע באמצעות רשת האינטרנט, בין אתר האינטרנט של זרעים גדרה לבין מחשב המשתמש. הנתונים והמידע המועברים מוגנים על פי חוק הגנת הפרטיות.

12. זרעים גדרה Syngenta תעשה שימוש במידע המוזן לאתר החברה אך ורק בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של זרעים גדרה.

13. על ידי שימוש באתר זה הינך מסכים למדיניות הגנת הפרטיות של החברה המופיעה ב- www.zeraim.com. אם אינך מסכים להצהרת הפרטיות של החברה, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הנו הפסקת השימוש באתר זה.

14.אנו שותפים עם Microsoft Clarity ו-Microsoft Advertising כדי לקבוע כיצד אתה משתמש ויוצר מגע עם האתר שלנו באמצעות מדדים התנהגותיים, מפות חום ושחזור הפעולה של הסשן, כדי לשפר ולשווק את מוצרים/שירותים שלנו. נתוני שימוש באתר נלכדים באמצעות עוגיות פרטיות וצד שלישיות וטכנולוגיות מעקב נוספות כדי לקבוע את פופולריות המוצרים/השירותים והפעילות המקוונת. בנוסף, אנחנו משתמשים במידע זה למטרות אופטימיזציה של האתר, מניעת הונאות/אבטחה ופרסום. לקבלת מידע נוסף על אופן איסוף ושימוש Microsoft בנתונים שלך, יש לבקר בהצהרת הפרטיות של Microsoft.

קניין רוחני

15. הזכויות באתר לרבות בתכנים המופיעים בו שייכות לחברת זרעים גדרה ו/או לצדדים שלישים מהם קיבלה זרעים גדרה רישיון. האתר מכיל חומרים ותכנים אשר מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני נוספות בהתאם לחוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות בהן מדינת ישראל חברה. חל עליך איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או לשכפל ו/או להכניס שינויים ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או חלקים ממנו לרבות מהתכנים המופיעים באתר. המשתמש מתחייב שלא להפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים ו/או של זרעים גדרה וכן שלא להפר את מדיניות השימוש באתר זה.

16. הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל. הנך מסכים בזאת כי לבתי המשפט בתל אביב יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.